noellabo's tech blog

@noellaboの技術ブログ

nodenv

Mastodon v3.1.0、node v10.13以上が必要だってよ

いろいろ面倒くさいので、この際、nodenvを使って切り替えましょうか。 nodejsとyarnをnodenvでインストールする mastodonユーザーでログインした状態にします。 sudo -iu mastodon nodenvを取ってきます。 git clone https://github.com/nodenv/nodenv.git …